Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 1. Základní ustanovení
 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi firmou Bc. Petr Slavík (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“).
 1. Objednávka a uzavření smlouvy
 1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Objednávky předává kupující prodávajícímu formou písemnou osobně, faxem nebo elektronicky. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • obchodní firmu a sídlo kupujícího (místo podnikání)
  • jeho IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
  • kód produktu nebo popis produktu který jej jednoznačně určuje
  • množství požadovaných kusů produktů
  • obchodní firmu a podpis oprávněného zástupce kupujícího
 2. Zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávnění sjednávat ústní vedlejší dohody nebo dávat ústní ujištěni nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek či písemných smluv nebo potvrzených objednávek.
 3. Konkrétní obchodní podmínky mezi prodávajícím a kupujícím upravují Smlouva o dílo, Kupní smlouva, Faktura nebo případně jiný typ smlouvy splňující náležitosti Obchodního zákoníku a právního řádu České republiky. Smlouva musí být vyhotovena vždy písemně minimálně ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jeden výtisk.
 4. Platnost nabídek prodávajícího vyhotovených písemně činí 1 kalendářní měsíc, ode dne jejich vyhotovení, není-li stanoveno jinak.

III. Ceny

 1. Rozhodující jsou ceny uvedené v písemné smlouvě nebo dohodnuté formou písemné nabídky. Pří dodávkách zboží nebo služeb s dlouhodobým plněním, si prodávající vyhrazuje právo změny cen.
 2. Aktuální ceník ostatních služeb je přílohou kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
 1. Platební podmínky
 1. Platby kupujících za dodávky zboží a služeb prodávajícího se uskutečňují takto:
  • v e-shopu umoznujeme platbu na dobirku popř. další možnosti uvedeny v „Dodacích a dopravních podmínkách“ – jiný druh platby není možný
 1. Dodací podmínky
 1. Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího uvedení v písemné smlouvě nebo potvrzením objednávky od kupujícího. V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závazné porušení smlouvy.
 2. Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se splněním svých smluvních povinností ve vztahu k prodávajícímu.
 3. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám zboží a služeb, případně i před stanovenou dodací lhůtou.
 4. Prodávající má právo rozhodnout, kterou zakázku doručí osobně prostřednictvím obchodního zástupce a kterou zašle prostřednictvím přepravní společnosti, případně pošty.
 1. Výhrada vlastnictví
 1. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas nesmí s nezaplaceným zbožím až do zaplacení kupní ceny nijak právně ani fyzicky disponovat.
 2. Jakmile se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží je prodávající oprávněn vzít si zboží zpět. Kupující má povinnost umožnit mu přístup ke zboží a taktéž umožnit okamžité navrácení zboží, pokud jej prodávající k tomu písemně vyzve.
 3. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv mezi kupujícím a prodávajícím.

VII. Práva ze záruky

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu v záruční době reklamovat na základě „Reklamačního řádu“ prodávajícího.

VIII. Obecná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu data o kupujícím získané z obchodních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od kupujícího samotného, tak od třetích osob.
 2. Prodávající a kupující se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z uzavíraných smluv, kterými mohou být Smlouva o dílo, Kupní smlouva, Faktura nebo případně jiný typ smlouvy splňující náležitosti Obchodního zákoníku a právního řádu České republiky nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány v rozhodčím řízeni podle zák.č. 216/94 Sb. Rozhodčí řízení bude pouze písemné. Doručován se provádí dle příslušných ustanoveni zák.č. 99/63 Sb. Občanský soudní řád.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezí prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. E-mail o objednávce a potvrzení objednávky je pouhým potvrzením správného odeslání, nikoliv akceptováním a uzavřením kupní smlouvy a dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv objednávku zrušit.
 2. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Předáním objednávky zákazník potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.12.2019.
 5. Podrobné znění naleznete ZDE.
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnýNávrat do obchodu